Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2019-07-18

Cambio køber Daintel

Cambio Healthcare Systems køber den danske softwarevirksomhed Daintel, der leverer kliniske it-løsninger til sundhedssektoren – især til intensiv og anæstesi. 

Med købet styrker Cambio Healthcare Systems både sit elektroniske patientjournalsystem Cambio COSMIC og får endnu flere produkter i porteføljen af sundhedsteknologiske løsninger. Daintels løsning sælges også fremover som stand alone løsning.

– Daintel er en super dygtig spiller på markedet for sundhedsteknologi og passer perfekt til vores portefølje. Vi glæder os til at arbejde med produkterne og til at indarbejde dem i COSMIC og få en endnu mere komplet suite, siger Peter GIlle, CEO for Cambio Healthcare Systems

Patrick Hulsen, grundlægger og CEO i Daintel supplerer:

– Vi valgte at sælge til Cambio, fordi de har den samme vision for fremtidens sundhedsvæsen med åbne it-standarder, som vi har. Med åbne standarder kan forskellige aktører levere moduler til en fælles sundheds-it-platform i stedet for, at vi hegner os inde bag lukkede it-systemer.

Et stærkt patientoverblik og hurtig adgang til præcise data på tværs
Daintel har 15 års erfaring med sundheds-it især til intensive anæstesiafdelinger. Og samarbejdet mellem Daintel og Cambio er ikke nyt, men testet af i praksis: Allerede i 2018 vandt de to sammen med Capsule Technology et udbud til Region Syddanmark om en løsning til dataopsamling fra medicoteknisk udstyr på regionens hospitaler, MDIC (Medical Device Information Collection, der samler, opbevarer og formidler alle data i ét samlet system).

– Med Daintel som en del af Cambio bliver det nemmere for vores kunder at arbejde med og dele data på tværs af afdelinger, ansvarsområder og personer. Daintels løsninger er udviklet i tæt dialog med klinikere for at levere den funktionalitet, afdelingerne efterspørger: et stærkt patientoverblik og hurtig adgang til præcise data på tværs, siger Peter Gille og fortsætter:

– Jeg er yderst tilfreds med de muligheder, som købet giver os i forhold til ekspansion og styrket samarbejde med vores kunder. Daintel vil være en del af COSMIC med en fælles lægemiddelliste og en ensartet og sammenhængende brugeroplevelse, men vil også fungere som en selvstændig løsning, der kan integreres i kundernes eksisterende journalsystem og sikre en kontinuerlig strøm af data.

Yderlige oplysninger?
Kontakt Anne Mette Bang, Administrerende direktør i Cambio Healthcare Danmark på:
23208683 eller anne-mette.bang@cambio.dk
 

 

__________________________________________________________________________________

 

ENGLISH VERSION

Cambio acquires Daintel

Cambio Healthcare Systems acquires the Danish software company Daintel, a supplier of clinical IT solutions to the healthcare sector—especially intensive care and anaesthetic units. 

With the acquisition, Cambio Healthcare Systems strengthens its electronic patient records system, Cambio COSMIC, and expands its product portfolio of health technology solutions. In the future, Daintel’s solution will also be available as a stand-alone solution.

“Daintel’s an incredibly talented player in the market for health technology, and it fits perfectly with our portfolio. We look forward to working with the products, and by incorporating them into COSMIC, we will achieve an even more complete suite,” says Peter Gille, CEO of Cambio Healthcare Systems.

Patrick Hulsen, founder and CEO of Daintel adds:

“We chose to sell to Cambio because they share our vision for the future of health care with open IT standards. Rather than hiding behind closed IT systems, open standards enable various players to supply modules to a common healthcare IT platform.”

A complete patient overview and quick access to accurate cross-cutting data
Daintel has 15 years of experience with healthcare IT, especially for intensive anaesthetic units. The collaboration between Daintel and Cambio has already been tested in practice. In 2018, the two—together with Capsule Technology—won a tender invited by the Region of Southern Denmark with their solution on data collection from medical devices in the region’s hospitals: the so-called MDIC (Medical Device Information Collection, which collects, stores and disseminates all data in one single system).

“With Daintel as part of Cambio, it’ll be easier for our customers to work with and share data across units, areas of responsibilities as well as people. Daintel’s solutions were developed in close dialogue with clinicians to provide the functionality demanded by the units: a complete patient overview and quick access to accurate cross-cutting data,” says Peter Gille and continues,

“I’m incredibly pleased with the opportunities this acquisition gives us in terms of expansion and strengthened collaboration with our customers. Daintel will become part of our COSMIC suite, with a joint drug list and a uniform and coherent user experience, but will also serve as a stand-alone solution that can be integrated in customers’ existing EPR systems and ensure a continuous flow of data.”

The agreement between Cambio and Daintel was signed last week by the CEO of Cambio, Peter Gille, and the owners of Daintel.

 

For further information, please contact;

Peter Gille, CEO of Cambio Healthcare
+46 70 825 00 14
peter.gille@cambio.se

Jenny Styren, Head of Marketing & Communications, Cambio Healthcare Systems
+46 70 379 34 83
jenny.styren@cambio.se

 

Del siden

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio blev grundlagt i 1993 og har siden da leveret heldækkende it-løsninger til sundhedsorganisationer. I dag er Cambio en e-sundhedsvirksomhed, der leverer smarte, pålidelige og brugervenlige løsninger til at forbedre behandlings- og patientsikkerhed med en markedsledende position i Norden og tilstedeværelse i Storbritannien, hvilket inkluderer mere end 100.000 brugere. Vi er engageret i at forbedre sundhedsvæsenet samt patientsikkerheden.
Følg os på:
FacebookInstagram
Kontakt:
Phone Mail Map